19/02/2011

Beethoven - The Symphonies / Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti (6CD)

MS: 19


Beethoven - The Symphonies / Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti (2007)
6CD | 40 track | 06:53:19'

Disc 1 (8 track | 01:03:06')
01 Symphony No.1 in C major - I. Adagio molto. Allegro con brio [8:47]
02 Symphony No.1 in C major - II. Andante cantabile con moto [7:52]
03 Symphony No.1 in C major - III. Menuetto. Allegro molto e vivace [3:42]
04 Symphony No.1 in C major - IV. Finale. Adagio. Allegro molto e vivace [5:49]
05 Symphony No.2 in D major - I. Adagio molto. Allegro con brio [13:06]
06 Symphony No.2 in D major - II. Larghetto [13:34]
07 Symphony No.2 in D major - III. Scherzo & Trio. Allegro [3:41]
08 Symphony No.2 in D major - IV. Allegro molto [6:35]

Disc 2 (6 track | 01:12:37')
01 Symphony No.3 in E flat major 'Eroica' - I. Allegro con brio [19:39]
02 Symphony No.3 in E flat major 'Eroica' - II. Marcia funebre. Adagio assai [17:36]
03 Symphony No.3 in E flat major 'Eroica' - III. Scherzo. Allegro vivace [5:54]
04 Symphony No.3 in E flat major 'Eroica' - IV. Finale. Allegro molto [12:22]
05 Overture 'Egmont', Op.84 [8:58]
06 Overture 'Coriolan', Op.62 [8:09]

Disc 3 (8 track | 01:12:05')
01 Symphony No.4 in B flat major - I. Adagio. Allegro vivace [12:08]
02 Symphony No.4 in B flat major - II. Adagio [11:02]
03 Symphony No.4 in B flat major - III. Allegro vivace - Trio. Un poco meno mosso [5:25]
04 Symphony No.4 in B flat major - IV. Allegro ma non troppo [6:57]
05 Symphony No.5 in C minor - I. Allegro con brio [8:17]
06 Symphony No.5 in C minor - II. Andante con moto [11:12]
07 Symphony No.5 in C minor - III. Allegro [5:32]
08 Symphony No.5 in C minor - IV. Allegro [11:33]

Disc 4 (6 track | 58:55')
01 Symphony No.6 in F major - I. Allegro ma non troppo [12:31]
02 Symphony No.6 in F major - II. Andante molto mosso [13:24]
03 Symphony No.6 in F major - III. Allegro [5:20]
04 Symphony No.6 in F major - IV. Allegro [3:47]
05 Symphony No.6 in F major - V. Allegretto [9:55]
06 Overture 'Leonore III', Op.72b [13:59]

Disc 5 (8 track | 01:10:06')
01 Symphony No.7 in A major - I. Poco sostenuto. Vivace [14:42]
02 Symphony No.7 in A major - II. Allegretto [8:57]
03 Symphony No.7 in A major - III. Presto. Assai meno presto [9:28]
04 Symphony No.7 in A major - IV. Allegro con brio [9:15]
05 Symphony No.8 in F major - I. Allegro vivace e con brio [10:11]
06 Symphony No.8 in F major - II. Allegretto scherzando [4:13]
07 Symphony No.8 in F major - III. Tempo di menuetto [5:35]
08 Symphony No.8 in F major - IV. Allegro vivace [7:44]

Disc 6 (4 track | 01:16:30')
01 Symphony No.9 in D minor - I. Allegro man non troppo, un poco meastoso [17:42]
02 Symphony No.9 in D minor - II. Molto vivace [14:01]
03 Symphony No.9 in D minor - III. Adagio molto e cantabile [19:49]
04 Symphony No.9 in D minor - IV. Presto. Allegro assai [24:58]

Giá: 150k/6CD
Giảm còn: 130k/6CD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét